Menu
Městské informační centrum Rakovník
Městské informační centrumRakovník

​​Husovo nám. 167

 

Vítejte v královském Rakovníku

Město gotiky, mýdla, keramiky a Nezbedného bakaláře

Památky

Husovo náměstíHusovo náměstí

je střed historické části města. Rozlehlé, výrazně obdélné náměstí, se zajímavými architektonickými památkami, patří k pozoruhodným urbanistickým útvarům českých měst. Rozměry náměstí jsou cca 400 x 50 m. U domů na celém náměstí se setkáme s významnou historickou architekturou, mezi nimi vyniká komplex domů radnice na jižní straně náměstí.

Rakovnická radniceRakovnická radnice

je výraznou dominantou jižní strany Husova náměstí, pochází z let 1734 – 1738. Dnešní podoba radnice vznikla ve 20.století. V interiéru jsou klenby, které mají pozoruhodnou štukovou výzdobu a nesou fresky.

Chrám sv. Bartoloměje Chrám sv. Bartoloměje

je dominantou celého náměstí. Stojí na východní straně náměstí, v místě kde již ve 13.století stál kostel. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn na přelomu 15. a 16.století. Jedná se o pozdně gotickou, kamennou stavbu. Kostel je trojlodní a zařízení interiéru je velmi bohaté.

Zvonice Zvonice

se nachází v těsné blízkosti chrámu sv. Bartoloměje. Byla postavena roku 1495. Zvonice nese dva zvony, Bartoloměj (Žebrák) měří v průměru 1,60m a je 1,32 m vysoký a Václav (Mlynář) má v průměru 1,37 m a je vysoký 1,08 m. Chrám sv. Bartoloměje tvoří spolu se zvonicí a Pražskou bránou unikátní soubor, který nejlépe evokuje podmanivou středověkou atmosféru města.

Pražská brána Pražská brána

je jednou z nejpůvabnějších staveb svého druhu v českých zemích. Byla postavena v letech 1516 – 1517, její stavbou byla zahájena výstavba městských kamenných hradeb. Pražská brána byla původně oboustranně uzavírána jednokřídlými vraty, její zdi jsou 1,40 až 1,60 m silné, k hlavní římse je vysoká 12,30 m, střecha je dlátová.

Muzeum T.G.M. Dům cisterciáků

V prostoru mezi presbytářem kostela a Pražskou bránou, v místě kde původně stávala stará rakovnická fara, si roku 1781 vybudovali cisterciáčtí mniši z Plas městský palác, který měl sloužit k odpočinku při cestách do Prahy. Barokní stavba s mansardovou střechou je na severu ohrazena zdí s brankou pro pěší. Roku 1933 byla provedena adaptace budovy a bylo sem přestěhováno muzeum. V současné době je zde stálá expozice o přírodě na Rakovnicku, za zmínku stojí i lapidárium umístěné ve dvoře.

Gymnázium Zikmunda Wintra Reálka v Rakovníku

je nejstarší reálkou v Čechách, byla otevřena roku 1833. Mohutná dvoupatrová budova stojí severně od chrámu sv. Bartoloměje. Mezi budovou školy a zvonicí probíhal příkop kostelního opevnění. Dnešní gymnázium nese jméno významného českého historika a beletristy Zikmunda Wintra, který zde v letech 1874 – 1884 působil jako profesor.

Mariánský sloup Mariánský sloup

stojí volně v prostoru Husova náměstí. Toto vrcholně barokní sousoší je z roku 1749 a je tvořeno středním sloupem, který je završen sousoším Panny Marie a čtyřmi úhlopříčně situovanými konzolemi se sochami sv. Václava, Víta, Prokopa a Vojtěcha. Západní část sousoší je zdobena městským znakem.

Vysoká bránaVysoká brána

je stejně jako Pražská brána pozůstatkem městského středověkého opevnění. Byla postavena v letech 1518 – 1524. Je to monumentální, 46 m vysoká šestipodlažní stavba, která je zakončena ve výši 31 m otevřeným ochozem a dlátovou střechou. Zdi jsou silné 2,35 m. Součástí Vysoké brány je její předbraní, které je zakončeno ochozem a cimbuřím se střílnami. Vysoká brána dnes slouží jako rozhledna, z jejíhož ochozu je výhled na celé město a do širokého okolí.Židovské ghetto

Židovské ghetto

Křivolaké uličky pod Vysokou bránou jsou pozůstatky bývalého židovského ghetta, které bylo v méně využívaném prostoru města založeno v roce 1678. Dům u Samsona Z původní staré zástavby se dochovaly jen některé domy, z nichž nejzajímavější je dům tzv. Samsonův, jehož průčelí je zdobeno sgrafitem. Jedná se o nejlépe dochovanou renesanční stavbu ve městě.

Synagoga

je nejznámější židovskou kulturní památkou v Rakovníku vystavěná v roce 1763. V původním stavu se dochovala židovská modlitebna se štukatérskou výzdobou. V letech 1992-1994 byla provedena rekonstrukce celého objektu a dnes slouží synagoga jako koncertní síSynagogaň.

Rabasova galerie

zbylá část budovy je dnes využívána jako galerie, pojmenovaná po malíři Rakovnicka Václavu Rabasovi. Tomuto malíři je také věnována stálá expozice galerie. Zahrada u synagogy a galerie byla roku 1960 přeměněna na letní kino. 

Židovský hřbitov

je cennou kulturní památkou. Nachází se v prudké stráni na východním okraji města. Založen byl roku 1635 a jen o málo mladší jsou Židovský hřbitovněkteré dochované náhrobky s hebrejskými nápisy. Náhrobky jsou barokního a klasicistního typu, hodnotný je i domek hrobníka, který je klasicistní. Na hřbitově se pochovávalo ještě ve 20.letech minulého století století. 

Vstup je možný po domluvě se správcem hřbitova.

  • p. Mastný - 731 805 276, 604 534 670

Sokolovna Sokolovna

(architekt Otakar Novotný) je projevem moderní architektury v Rakovníku. Základní kámen byl položen v květnu 1913 a její slavnostní otevření bylo 13.května 1914 v rámci sokolského župního sletu. Sokolská obec byla v Rakovníku založena v roce 1869. Sokolovna dodnes neztratila nic ze své působnosti, neboť je i v současnosti hojně využívána.

Kostel Nejsvětější Trojice Kostel Nejsvětější Trojice

se nachází na rakovnickém hřbitově, byl vystavěn v letech 1585 – 1588 italskými staviteli. Jednolodní kostel je 22 m dlouhý a 9 m široký, je to renesanční stavba s prvky gotiky. Výprava kostela je barokní.  

Zvonice kostela Nejsvětější Trojice

se nachází na východní straně rakovnického hřbitova a je pokládána Zvonice kostela Nejsvětější Trojiceza nejcennější českou dřevěnou zvonici, svým způsobem ojedinělou i evropském měřítku. Byla postavena ve druhé polovině 16. století podle zvonice u Sv. Bartoloměje. Na šestiboké podezdívce je umístěna dřevěná stavba ukrývající tři zvony. První zvon se nazývá Ježíš a má průměr 91 cm a výšku 76 cm. Druhý zvon se jmenuje Marie a má průměr 73 cm a výšku 57 cm. Třetí zvon se nazývá Josef a má průměr 55 cm a výšku 44 cm.  

Kaple sv. RochaKaple sv. Rocha

je další dominantou rakovnického hřbitova. Kaple byla postavena jako díkuvzdání po velkém moru z veřejných sbírek v roce 1726. Je to stavba pozoruhodná svým půdorysem pravidelného trojúhelníka. Uvnitř, uprostřed východní strany stojí oltář se sochou sv.Rocha v životní velikosti.

Kostel sv. JiljíKostel sv. Jiljí

stojí v západní části města. Pro město má kostel zvláštní význam, neboť sem pověsti kladou počátek osídlení rakovnického údolí. Kostel je drobnou pozdně gotickou stavbou s žebrově klenutým presbytářem, k němuž přiléhá prostá loď s předsíňkou.

tylovo divadloTylovo divadlo

Původně přízemní domek patřící Antonínu Wagnerovi byl v 19. století přestavěn na hostinec U Zlaté štiky. Na přelomu 19. a 20. století proběhla velká přestavba a tento již patrový dům s velkým sálem sloužil k pořádání koncertů, divadel a plesů. Další majitel zde zřídil hotel. Na počátku 20. století objekt odkoupila Sociálně demokratická strana, která hotel přebudovala na „Lidový dům“. V této době byl v sále zřízen biograf (fungoval pouze pár let). Poté sál využívala hlavně Dělnická tělocvičná jednota k pravidelnému cvičení. Po 2. světové válce sloužil dům divadelnímu spolku Tyl. Současný vzhled dostala budova po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1998. Dnes v budově sídlí kulturní centrum, které zde pořádá mnoho kulturních akcí pro veřejnost.

MOA 

Budova Masarykovy obchodní akademie byla postavena v roce 1927 dle slavného pražského architekta Ing. Františka Alberta Libry (1891 – 1958). Stavba na půdorysu písmene L je ozvěnou funkcionalismu a tento styl je plně rozvinut jak vně tak i uvnitř této moderní budovy.

Hudební altán hudebni altan

se nachází v Čermákových sadech v blízkosti funkcionalistické budovy Masarykovy obchodní akademie. Plány na stavbu altánu navrhl architekt Jan Rössler. Roku 1927 byl projekt schválen a zhotoven p. Vopršálem, slavnostní otevření se konalo 19. srpna 1928. Tato dnes již nevyužívaná památka je volně přístupná veřejnosti.

Dům č.54 (Optika Renc)

Pozdně gotický dům z 13. stol stojí v západní části Husova náměstí. Koncem 18. stol. dostala jeho fasáda časně klasicistní podobu, kterou charakterizuje atikový štít se štukovým sluncem. Historicky i stavebně patří tento dům k nejcennějším stavbám v Rakovníku.

 

Dům č.55 (rybárna)

Dům stojící na rohu Husova náměstí a Palackého ulice si zachoval pozdně renesanční štíty z doby kolem 1600. Při opravě domu v 19. století byla objevena dnes již zaniklá sgrafita s biblickými výjevy, jimiž bylo zdobeno průčelí domu.

 

Dům č.53 (Slavia)roubenka

V západní části Husova náměstí stojí dům č.p. 53, ve kterém žil v 2. polovině 16. století písař a literát David Crinitus z Hlavačova. Prostory domu (známý pod názvem Slavia) byly využívány jako pojišťovna, banka, kavárna a později i restaurace. Roku 1910 byl zcela přestavěn a opatřen kachlíkovou fasádou.

 

Lechnýřovna – roubenka

Měšťanský dům v ulici V Hradbách (tz. Lechnýřovna) je nemovitou kulturní památkou. Jedná se ve městě o jedinečnou stavbu, významnou svými dochovanými konstrukcemi, dokládající dnes neobvyklé stavební postupy předchozích století. Dům je v přední části dřevěnou roubenou stavbou „v kožichu“. Zadní polovina je zděná z kamene. Po rekonstrukci, od roku 2012, je Lechnýřovna využívána jako výstavní prostor.

Město a okolí

ROUBENKA - LECHNÝŘOVNA

Roubenka

MKR

SK

Cyklování

Tip

Questing
v Rakovníku

Questing

Máte rádi hádanky, detektivní úkoly, tajemství a zábavu?

Vydejte se po stopách
strašidelné rakovnické legendy!

Herní plán zdarma
 Vyzkoušejte i další
rakovnický quest


Letem vodním
světem

Quest připravila Střední škola,
Základní škola a Mateřská
škola Rakovník

Quest najdete zde

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
5
5
4
6
6
7
5
8
6
9
6
10
6
11
5
12
5
13
7
14
9
15
7
16
9
17
9
18
11
19
7
20
7
21
11
22
7
23
8
24
7
25
10
26
9
27
8
28
10
29
8
30
7
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5

TRHY NA NÁMĚSTÍ

Trhy na Husově náměstí:

od 14. března

každý lichý čtvrtek

nahoru

Možná hledáte

Mohlo by vás zajímat

Oblíbené výletní cíle v okolí


Městské informační centrum Rakovník